Algemene voorwaarden

Bright-plus

Dit document is voor het laatst aangepast op: 18-04-2021

 Artikel 1. Definities 

Van Es TOC: Van Es TOC, tevens handelend onder de naam “Bright-plus” en “Iedereen kan leren ondernemen VEO” en “The e-learning Company”, kantoorhoudende aan de Oudendijk 29, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58176160, BTW nummer NL001753688B42;

Licentienemer:  De (rechts)persoon met wie Van Es TOC een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: de overeenkomst – waarvan deze algemene voorwaarden een onderdeel uitmaken – tussen Van Es TOC en Licentienemer op grond waarvan Van Es TOC aan Licentienemer Diensten verleent;

Diensten:  de door Van Es TOC te verlenen diensten zoals beschreven op websites voor professionals en leeromgevingen voor professionals, waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel een Website op te zetten en te onderhouden, de hosting van de Website, het gebruik van de e-mailservers en domeinnamen;

Inloggegevens:  de gegevens die Licentienemer nodig heeft om toegang te krijgen tot het Systeem en de Website;

Kennisbank: de door Van Es TOC ontwikkelde databank die onderdeel is van het Systeem en waarmee Licentienemer onder andere vragen beantwoord kan krijgen aan de hand van video’s;

Leeromgeving: de door Van Es TOC geleverde besloten online omgeving dat dient als zowel Online Leeromgeving (en Forum).

Online Leeromgeving: de online omgeving van Van Es TOC binnen de Leeromgeving waarop Licentienemers trainingen over Bright-plus kunnen volgen.

Forum: de online omgeving binnen de Leeromgeving waarop Licentienemers kunnen communiceren met Van Es TOC en andere Licentienemers.

SPAM:  ongevraagde commerciële e-mailberichten;       

Systeem: door Van Es TOC beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website), schrijfruimte en de website waarmee zij aan Licentienemer Diensten verleent;

Website:  de door Licentienemer beheerde website op basis van het Systeem van Van Es TOC.

Live gaan: het lanceren van de Website op een domeinnaam naar keuze van Licentienemer.

Fair Use: bij de coachingsdiensten (marketing- en ondernemers-coaching cq begeleiding) is er sprake van een Fair Use policy. Wat betekend dat u recht hebt op een redelijk deel van de beschikbare coachingstijd.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Van Es TOC met betrekking tot Bright-plus.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.
 3. Licentienemer gaat de Overeenkomst aan in de hoedanigheid van zijn beroep of bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
 4. Van Es TOC is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 5. Indien Licentienemer de wijzigingen in deze algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft zij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Van Es TOC tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. De afgenomen Dienst loopt door onder de huidige algemene voorwaarden tot aan het einde van de betaalde periode en zal daarna worden stopgezet.
 6. Indien Van Es TOC niet telkens nauwkeurige naleving van deze algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Van Es TOC kan strikte naleving van deze algemene voorwaarden blijven verlangen.
 7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Van Es TOC met betrekking tot Bright-plus zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Overeenkomst tussen Van Es TOC en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van websites voor professionals cq leeromgevingen voor professionals. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk. 
 3. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Van Es TOC en Licentienemer.
 4. Artikel 6:227b lid 1 BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Van Es TOC en Licentienemer.
 5. Van Es TOC heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere) Diensten aan een (potentiële) Licentienemer te weigeren.

Artikel 4. Licenties

 1. Van Es TOC verleent aan Licentienemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht om via de door Licentienemer te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van 1 (één) Website. Het gebruiksrecht betreft het gebruik van het Systeem, de hosting, domeinnamen en e-mailadres.
 2. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen zonder overleg met Van Es TOC.
 4. Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor haar eigen bedrijfsactiviteiten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt van een aanbiedingstarief over langere periode. Indien een aanbiedingstarief van toepassing is, kunnen andere voorwaarden gelden.
 2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer tenzij er (wederom) voor meerdere maanden wordt verlengd met een aanbiedingstarief over langere periode. Opzegging dient ten minste 28 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend via de e-mail t.a.v. info@elearningco.nl
 3. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de overeenkomst is hierbij leidend.
 4. Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de Diensten en is gehouden om alle van Van Es TOC verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.
 5. De Overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade indien:
  1. Het faillissement van Licentienemer of Van Es TOC wordt aangevraagd dan wel wordt uitgesproken;
  2. Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of aan haar (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  3. Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Van Es TOC haar activiteiten staakt. 
 6. Ongeacht het overige bepaalde in de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
  1. openstaande betalingen;
  2. intellectuele eigendomsrechten;
  3. aansprakelijkheid.
 7. Van Es TOC kan aan niet-nakoming van de Overeenkomst door Licentienemer of handelingen van Licentienemer in strijd met de Overeenkomst het gevolg verbinden de Dienst(en) tijdelijk of definitief op te schorten zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade. Van Es TOC zal Licentienemer altijd op de hoogte stellen wanneer zij voornemens is deze maatregel te gebruiken. Wanneer de geleverde Dienst(en) tijdelijk buiten bedrijf is gesteld, blijven de aan de Dienst verbonden kosten en de verplichting tot betaling ontstaan en bestaan. Indien Licentienemer na aanmaning alsnog niet aan haar verplichtingen voldoet, kan Van Es TOC de Overeenkomst beëindigen. 
 8. In geval van beëindiging van de Overeenkomst staakt Van Es TOC het verlenen van Diensten nadat de laatst betaalde termijn verstreken is. Hiermee vervallen alle licenties op het gebruik van de Website.
 9. Van Es TOC is nimmer verplicht tot overhandiging van de door of namens Licentienemer op de Website geplaatste (delen van de) inhoud. De Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de op de Website geplaatste inhoud zoals teksten of afbeeldingen.

Artikel 6. Rechten en plichten Van Es TOC

 1. Van Es TOC spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
 2. Tenzij anders overeengekomen installeert Van Es TOC een Website eerst in een testomgeving, daarna op de hosting en domeinnaam van Licentienemer.
 3. Van Es TOC is niet betrokken bij de inhoud van de Website van Licentienemer. Van Es TOC is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering van Licentienemer.
 4. Van Es TOC behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Van Es TOC zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 5. Van Es TOC kan de Diensten, het Systeem en/of de Leeromgeving mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Van Es TOC.
 6. Van Es TOC verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Van Es TOC. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 7. Van Es TOC verzorgt tevens ook een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers tips krijgen over de onderwerpen die in de Leeromgeving worden behandeld. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 8. Van Es TOC spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.
 9. Van Es TOC is niet verantwoordelijk voor resultaten van zoekmachines, tenzij anders is overeengekomen.
 10. Ter uitvoering van updates kan Van Es TOC de Dienst tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoudswerkzaamheden. Daarbij zal Van Es TOC zoveel mogelijk proberen dit af te stemmen op de wensen van Licentienemer, maar zij is daartoe niet verplicht.
 11. Van Es TOC mag gedurende de looptijd van de Overeenkomst en na beëindiging daarvan de Website en social media van Licentienemer gebruiken voor promotie en/of publiciteit van Van Es TOC voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Licentienemer wordt geopenbaard, tenzij anders overeengekomen. Van Es TOC zal de Website en verwijzingen naar de Website niet gebruiken in SPAM.
 12. Van Es TOC heeft het recht om in de footer van de Website de volgende link te plaatsen naar de website van Bright-plus: © Deze website draait op Bright-plus het websitesysteem voor professionals.
 13. Toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Van Es TOC heeft het recht om voor uitvoering van de dienst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wanneer de Overeenkomst is aangegaan met het oog op een bepaald persoon, is Van Es TOC bevoegd deze persoon te vervangen door een persoon met minstens dezelfde kwalificaties.
 14. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn.
 15. Van Es TOC is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan haar instemming met een dergelijke overdracht.

Artikel 7. Rechten en plichten Licentienemer

 1. Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Website te bouwen en beheren en de Leeromgeving te gebruiken voor het volgen van trainingen en het deelnemen aan het Forum.
 2. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
 3. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.
 4. Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via info@elearningco.nl aan Van Es TOC door te geven.
 5. Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Van Es TOC mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:
  1. geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  2. geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
  3. geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
  4. niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  5. zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
  6. geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
  7. niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
  8. zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van haar Inloggegevens of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal haar Inloggegevens strikt persoonlijk en geheim houden;
  9. alle aanwijzingen van Van Es TOC die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.
 6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Van Es TOC zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Van Es TOC tot enige schadevergoeding is behouden.
 7. Licentienemer mag zelf geen plugins toevoegen aan de Website zodat het (goed) functioneren van de Website kan worden gewaarborgd.
 8. Bij overstap van een ander platform is de Licentienemer verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe (Van Es TOC) URL’s, opdat de SEO waarde van de oude URL’s bewaard blijft. Van Es TOC zal informatie verschaffen aan Licentienemer hoe dit gedaan kan worden.
 9. Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om haar medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.
 10. Licentienemer is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Es TOC aan een derde, waaronder begrepen entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is, over te dragen.
 11. Licentienemer mag de Diensten niet gebruiken voor het versturen van massamail (ongeacht of de geadresseerde daarvoor toestemming heeft gegeven) en SPAM. Indien Licentienemer dat toch doet, is Van Es TOC niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan (zoals de mogelijkheid dat (toekomstige) e-mails van Licentienemer in een SPAM-filter belanden of niet meer bij de geadresseerde aankomen).

 Artikel 8. Licentievergoeding en prijzen

 1. Door Van Es TOC opgegeven of met Van Es TOC overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. De prijzen voor Diensten hangen nauw samen. Van Es TOC is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van een Dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien Licentienemer slechts gebruik wil maken van een gedeelte van een Dienst, dient over de prijs opnieuw te worden onderhandeld.
 3. Prijswijzigingen gelden slechts voor toekomstige Overeenkomsten, tenzij één van de in het volgende lid genoemde omstandigheden plaatsvindt. Prijswijziging kan plaatsvinden:
  1. bij wijziging van de inhoud van de Dienst (ongeacht de aanleiding van de (evt. verplichte) wijziging);
  2. bij aanvulling van de Overeenkomst;
  3. bij verlenging van de Overeenkomst;
  4. bij prijswijzigingen bij toeleveranciers waarvan Van Es TOC afhankelijk is; of
  5. na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst bij wijzigingen in voor Van Es TOC van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Van Es TOC zal prijswijzigingen, door middel van een e-mail, aan Licentienemer communiceren.
 5. Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Van Es TOC kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Van Es TOC genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het licentiegeld voor eventueel resterende reeds betaalde maanden zal pro rato worden gerestitueerd.
 6. Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Dienst.
 7. Indien Van Es TOC een Dienst op grond van de Overeenkomst blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Van Es TOC geldende regeling.

 Artikel 9. Betaling

 1. De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd. Overige dienstverlening van Van Es TOC zal vooraf worden gefactureerd, tenzij er sprake is van dienstverlening op uurbasis. 
 2. Betaling van het factuurbedrag voor de licentievergoeding zal binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum geschieden middels automatische incasso in de valuta waarin is gedeclareerd en van de rekening waarmee de licentie initieel is afgenomen.
 3. Betalingen voor overige dienstverlening dienen betaald te worden door middel van internetbankieren via de door Van Es TOC geleverde betaallink. Betaalopties via internetbankieren zijn via iDeal of BanContact, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien het factuurbedrag niet (geheel) binnen de aangegeven termijn wordt voldaan, is Licentienemer van rechtswege in verzuim.
 5. Betaling geschiedt zonder aftrek of verrekening.
 6. Eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Van Es TOC maakt, alsmede de wettelijke rente en de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade komen voor rekening van Licentienemer. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-.
 7. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Van Es TOC bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
 8. Van Es TOC heeft ten allen tijde het recht de toegang tot de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.
 9. Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Van Es TOC.

Artikel 10. garantie, terugbetaling, reclame

 1. Van Es TOC staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Van Es TOC geleverde Dienst als gevolg van programmeer- en/of design fouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander uitsluitend ter keuze en ter beoordeling van Van Es TOC.
 2. Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op het Systeem, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.
 3. Licentienemer dient de geleverde Dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
 4. Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening kan Licentienemer contact met Van Es TOC opnemen via info@eleaerningco.nl. Licentienemer krijgt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Van Es TOC. Indien de klacht van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk (gedeeltelijk) teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.
 5. Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten binnen de vastgestelde opzegtermijn.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

Artikel 11. Intellectuele eigendommen

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alle werken die Van Es TOC ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, websites, scripts, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, lay-out, templates en adviezen, blijven berusten bij Van Es TOC.
 2. Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Licentienemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
 4. Van Es TOC is niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendommen door Licentienemer. Licentienemer vrijwaart Van Es TOC voor claims van derden in dit verband. Onderzoek of Licentienemer intellectuele eigendommen schendt, dient door Licentienemer zelf te worden gedaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Van Es TOC is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens Licentienemer.
 2. Van Es TOC is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
 3. De aansprakelijkheid van Van Es TOC jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van 3 (drie) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan. 
 4. Licentienemer zal Van Es TOC en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.
 5. Van Es TOC is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade vallen: de kosten voor vaststelling van de schade; de redelijke kosten die Licentienemer heeft gemaakt om Van Es TOC te laten nakomen, tenzij deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan Van Es TOC; en redelijke kosten die Licentienemer heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen. Licentienemer dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade. Alle schade die niet direct is, is indirect.
 6. Van Es TOC is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds)werkzaamheden aan de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Website en het verlies van data in het geval van bijvoorbeeld het verwijderen van door Licentienemer aangebrachte plugins.
 7. De uitsluitingen en beperkingen van  aansprakelijkheid in de vorige leden van dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens leidinggevend personeel van Van Es TOC.

Artikel 13. Overmacht

 1. Van Es TOC is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen noch tot schadevergoeding indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  1. een tekortkoming van door Van Es TOC in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden zoals externe hosting providers en toeleveranciers;
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
  3. belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
  4. werkstakingen;
  5. brand en natuurrampen;
  6. ongeval of ziekte van personeel;
  7. Denial of Services (DoS) aanvallen;
  8. door Van Es TOC onvoorziene situaties en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Van Es TOC afhankelijk is.
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden per e-mail zonder dat Van Es TOC tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 3. Indien Van Es TOC door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14. Advisering

 1. Alle door Van Es TOC gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Van Es TOC verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Van Es TOC te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Van Es TOC verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Van Es TOC verleent daarbij geen enkele garantie.
 2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Van Es TOC is Van Es TOC niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Van Es TOC tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Van Es TOC (hoogste leidinggevend personeel).

Artikel 15. Domeinnaam

 1. Afhankelijk van het gekozen abonnement, is er één (1) domeinnaam inbegrepen mits deze binnen de volgende extensies valt:
  1. .nl
  2. .be

Wanneer de domeinnaam op een andere extensie staat, zal deze in overleg nog steeds gebruikt kunnen worden, maar wordt hiervoor een meerprijs in rekening gebracht. Deze meerprijs is afhankelijk van de extensie.

 1. De registratie van de domeinnaam wordt gedaan door Van Es TOC. De domeinnaamregistratie zal op naam van Van Es TOC worden gedaan. Hiermee is de domeinnaam in beheer bij Van Es TOC, maar kan in alle tijden weer worden verhuisd naar een andere provider. De Licentienemer is verantwoordelijk voor het controleren van de beschikbaarheid van de domeinnaam.
 2. Domeinnamen worden telkens voor 1 jaar afgenomen en Licentienemer krijgt met het aangaan van de Overeenkomst het gebruiksrecht op de desbetreffende domeinnaam.
 3. Bij opzegging van de Overeenkomst krijgt Licentienemer de verhuiscode van de domeinnaam en vervaldatum van de domeinnaam doorgestuurd. De Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor de verhuizing van de domeinnaam naar een nieuwe provider vóór de aangegeven vervaldatum.
 4. Na opzegging van de Overeenkomst kan de domeinnaam niet meer bij Van Es TOC blijven staan, mits Licentienemer reeds nog een andere Overeenkomst met Van Es TOC heeft voor een website.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst en indien de domeinnaam niet voor de vervaldatum is verhuisd, wordt de domeinnaam na het verstrijken van de laatst betaalde termijn in quarantaine geplaatst bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (www.SIDN.nl). De quarantaineperiode duurt 40 dagen. Gedurende deze periode functioneert de Website niet. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam vrij voor een ieder ter registratie.
 6. Indien Licentienemer binnen deze quarantaine opnieuw een Overeenkomst aangaat met Van Es TOC zullen de kosten voor het uit quarantaine halen van een domeinnaam door Van Es TOC worden doorberekend aan Licentienemer. 
 7. De procedure van de SIDN geldt voor domeinnamen eindigend op ‘.nl’. Andere domeinen, zoals bijvoorbeeld ‘.be’ of ‘.com’ kennen vaak een soortgelijke regeling en procedure. De daarbij behorende kosten komen op dezelfde wijze voor rekening van Licentienemer. De termijn van quarantaine kan afwijken van de hiervoor genoemde 40 dagen. Het afwijken van de periode van quarantaine komt voor risico van Licentienemer. Voor een overzicht van registrars zie: https://www.iana.org/domains/root/db.

Artikel 16. Hosting

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Es TOC is het Licentienemer verboden de door Van Es TOC verschafte Inloggegevens aan derden over te dragen.
 2. Van Es TOC stelt geen limiet aan de hoeveelheid opslagruimte die Licentienemer mag gebruiken in het kader van de Dienst. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van een ‘fair use policy’. De hosting kan dus onbeperkt gevuld worden met data voor de website en e-mailservice. Indien geen aanvullende afspraken zijn gemaakt wordt er wel een basis limiet vastgesteld op 5000 MB aan opslagruimte. Bij overschrijding van de limiet zal Van Es TOC de opslagruimte vergroten en onderzoeken waarmee deze gevuld is. Indien blijkt dat Licentienemer de opslagruimte gebruikt voor andere doeleinden dan de hosting van de website of e-mailservice, kan verzocht worden om hier ruimte in vrij te maken.  
 3. Van Es TOC stelt geen datalimiet voor de Website. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van een ‘Fair Use Policy’. De Website kan dus onbeperkt bezocht worden, zolang de door de Website gebruikte hoeveelheid data over langere periodes gemeten niet hoger is dan het gemiddelde gebruik van data door andere Licentienemers. Wanneer een piek in datagebruik wordt verwacht, is het altijd verstandig om contact op te nemen met Van Es TOC, zodat hiervoor maatregelen kunnen worden getroffen.
 4. Na opzegging van de Overeenkomst kan Licentienemer geen gebruik meer maken van hosting diensten bij Van Es TOC, mits Licentienemer reeds nog een andere Overeenkomst met Van Es TOC heeft voor een website of anders is overeengekomen.
 5. Licentienemer verstrekt hierbij Van Es TOC een onbeperkte machtiging om alle door Licentienemer via het Systeem verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Van Es TOC geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 17. E-mailadressen

 1. Wanneer Van Es TOC de Website de Live gaan van de website doet, zal er 1 e-mailadres worden aangemaakt voor de Licentienemer. Op aanvraag kan Van Es TOC bij de Live gaan of achteraf meer e-mailadressen aanmaken. Indien er meer dan 5 e-mailadressen per keer worden aangevraagd, kunnen hier kosten voor in rekening gebracht worden. Van Es TOC zal deze kosten altijd voorafgaand aan de werkzaamheden communiceren.
 2. Toegang tot de e-mail zal worden verschaft in de vorm van login gegevens voor de webmail. Het e-mailadres kan door Licentienemer zelf worden ingesteld in mailprogramma’s zoals Outlook aan de hand van artikelen in de Kennisbank. Indien hierbij persoonlijke ondersteuning is gewenst, zal dit gebeuren op uurbasis tegen het op dat moment geldende uurtarief.
 3. Van Es TOC zal haar uiterste best doen om Licentienemer zo goed mogelijk te helpen bij de overstap van een oude e-mailprovider naar Van Es TOC. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van e-mail gegevens en contactgegevens bij deze overstap. Van Es TOC is niet verantwoordelijk voor het verlies van e-mailgegevens of contactgegevens bij deze overstap.
 4. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd, dient Licentienemer zelf een back-up te maken van de e-mailgegevens en contactgegevens voor de verloopdatum van de overeenkomst. Van Es TOC zal ook een server backup aanleveren, die Licentienemer door een nieuwe hostingprovider kan laten opzetten.
 5. Een back-up van de e-mailserver kan op verzoek nog tot 1 (één) maand na het verloop van de Website door Van Es TOC worden verschaft, tegen betaling van het dan geldende uurtarief.
 6. Van Es TOC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verlies van e-maildata bij het overzetten van e-mailgegevens door Licentienemer of een derde naar een andere provider.

Artikel 18. Privacy

 1. Van Es TOC respecteert de privacy van Licentienemer. Van Es TOC zal de  persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de Website is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.
 2. Van Es TOC en Licentienemer zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit. 
 3. Van Es TOC is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van Licentienemer te verschaffen. 
 4. Van Es TOC is gerechtigd gegevens van Licentienemer te gebruiken voor de mailing van Van Es TOC. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Licentienemer kan Van Es TOC in een mailing verwijzen naar het geleverde product. 
 5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 
 6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij. 

Artikel 19. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke  voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
 3. Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Es TOC aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Van Es TOC is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 20 Fair Use en Coaching

 1. bij de coachingsdiensten (marketing- en ondernemers-coaching cq begeleiding) is er sprake van een Fair Use policy. Wat betekend dat u recht hebt op een redelijk deel van de beschikbare coachingstijd.
 2. De beschikbare coachingstijd is per licentienemer tenminste vier (4) uur per jaar ( 8 x ½ uur) en maximaal vijf (5) uur. Daarna wordt een vergoeding afgesproken.
 3. Coaching is een gesprek tussen licentienemer en een adviseur van Van Es TOC, afhankelijk van het gekozen abonnement, over een vraagstuk in het domein van Marketing (marketingcoaching) of van ondernemerschap (ondernemingscoaching.
 4. Coaching omvat uitdrukkelijk geen uitvoering van handelingen in programmeren of probleem oplossing